Щорічник 2020

Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 20, 2020 р. / Редкол.: Крупчан О. Д.
(гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка
Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2020. 180 с.

Зміст

Крупчан О. Д. Синхронізація розвитку приватноправової сфери і громадянського суспільства як актуальне завдання науки приватного права 

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Майданик Р. А. Методика права України в умовах європеїзації: універсальний метод, алгоритм, етапи вирішення юридичного спору (казусу)
Миронова Г. А. Моральні засади суспільства як межа приватного розсуду суб’єктів договірних відносин у сфері надання медичної допомоги 
Полюхович В. І. Проблемні питання правового регулювання в сфері захисту економічної конкуренції в господарській діяльності в Україні
Примак В. Д. Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, завдану воєнними діями і терористичними актами
Янчук І. А. Прагматичне спрямування засобів мовного вжитку юридичної галузі на вирішення завдань реалізації євроінтеграційної стратегії України

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Водоп’ян Т. В. До питання історії розвитку медіації в Україні
Гетманцев М. О. Електронне судочинство: порівняльний аналіз цивільного і господарського процесуального законодавства
Карнаух В. С. Проблематика визнання правочину джерелом цивільного права
Кочин В. В. Європеїзація принципів (засад) цивільного законодавства України
Круковес В. В. Окремі питання усиновлення чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без шлюбу
Лопащук І. Д. Правова природа та характеристика основних ознак висновку експерта у цивільному процесуальному праві України
Майданик Н. Р. Методологія вирішення корпоративного спору судом: праворозуміння, алгоритм вирішення, поняття та елементи
Танасієнко В. М. Перспективи реформування третейських судів у контексті судової реформи
Шабалін А. В. Цивільно-правові аспекти досудового врегулювання спорів (медіація) у сфері інтелектуальної власності
Штефан О. О. Зміст та умови реалізації принципу естоппель у приватноправових та процесуальних правовідносинах

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Заіка Ю. О. До питання про правову природу алеаторних договорів
Міловська Н. В. Забезпечення належного виконання договірних зобов’язань зі страхування
Пожоджук Р. В. Свобода договору в аспекті споживчих відносин
Ющенко О. В. Правова природа договору банківського вкладу (депозиту)

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К., Пижова О. В. Припинення подружжям права спільної сумісної власності на житло
Погрібна О. В. Визначення поняття, ознак та видів житла

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Вінник О. М. Господарсько-правова відповідальність та процедури її застосування у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу
Гончаренко О. М. Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності в Україні
Єфремова К. В. Правове регулювання штучного інтелекту в епоху цифрової економіки
Сіщук Л. В. Відповідальність учасників підприємницьких товариств за порушення корпоративного договору
Хоменко В. О. Обрання ефективного способу захисту у разі припинення господарського товариства
Черненко О. А. Адвокатування конкуренції та сучасні інформаційні технології

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Зайчук О. В., Король В. І. Новий міжнародно-правовий інструмент модифікації двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування
Попович Т. Г. Підтримний розвиток як правова основа екологічності економічних відносин
Франкова А. В. Історичні витоки правового регулювання публічних закупівель в ЄС
Шульгін А. А. Правове регулювання обігу електронних грошей на регіональному рівні за правом ЄС